خيريه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي محبت ايرانيان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: خدمات رفاهی اجتماعی به کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و نگهداری از آنها. ارائه خدمت و کمک رسانی به خانواده‌های نیازمند واقعی و محروم در معرض سقوط که به خاطر محرومیت از امکانات مادی لازم در معرض آسیب شدید می‌باشند. زنان بی سرپرست محروم که در معرض آسیب شدید اجتماعی، ارائه کمک رسانی و اشتغال زائی برای آنها. در موارد فوق الذکر خدمات کمک درمانی و البسته‌های مادی، فرهنگی ارائه می‌گردد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
20 مشاهده
0 متقاضی