خيريه حمايت از بيماران چشمي اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: کمک به بیماران بی بضاعت چشمی و رفع موانع درمانی ومعیشتی آنان: پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
13 مشاهده
0 متقاضی