خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان کسا

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایتهای درمانی ـ مالی و معنوی از بیماران بالاخص مبتلا به سرطان تا 16 سال تمام

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
44 مشاهده
0 متقاضی