خيريه خاتم الانبياء فين کاشان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک رسانی به خانواده‌های بی بضاعت وآبرومند که فاقد درآمد کافی به منظور تأمین هزینه زندگی میباشند با درنظر گرفتن حفظ شئونات وآبروی خانواده‌های مذکور

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی