خيريه دارالاکرام قمر بني هاشم ع کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات شناسایی و رسیدگی به امور دانش آموزان به ویزه دانش آموزان نخبه بی سرپرست و بد سرپرستب: روش اجرای هدف شناسایی دانش آموزان بد سرپرست و بی سرپرست و استفاده از ظرفیت‌های خیرین جهت ساماندهی و کمک به دانش آموزان مذکور ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی