خيريه دانش آموزي حضرت ولي عصر عج ناحيه شش اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

پیگیری امور تحصیلی دانش آموزان نیازمند با کمک خیرین و شناسایی افراد از طریق مدیران

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
13 مشاهده
0 متقاضی