خيريه دانش آموزي نيک انديشان رهنان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خیریه تخصصی درامورمدارس،دانش آموزان وزیرساختهای فرهنگی آن می باشدکه کمک اقتصادی،فرهنگی انجام دهدبه دانش آموزان و مدارس وجذب وهدایت خیرین وکمکهای مردمی بصورت تخصصی وتشخیص مشکلات آموزشی منطقه ایجاد بستری مناسب جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نیازمند مستعدو جذب کمک خیرین و ارایه خدمات آموزشی پرورشی و مشاوره ای جذب حامی و حمایت از دانش آموزان ب: روش اجرای هدف:باهدایت وآگاهی مردم وکمک خیرین ومدیران وتجربه نیروهای فرهنگی کمکهای مردمی باتشخیص مناسب وبرنامه ریزی توسط هیئت مدیره به مدارس ودانش آموزان برسد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی