خيريه درماني حضرت زينب مسجد النبي پاکوشک

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به افراد نیازمند و بی بضاعت در خصوص امور بهداشت و درمان و سلامت از طریق کمک رسانی از خیرین معتمد و متمول مردمی و هیأت امناء

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
13 مشاهده
0 متقاضی