خيريه درمان اعتياد گامي براي خوشبختي شهرضا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

در حوزه درمان و بازتوانی اعتیاد می باشد و کلیه فعالیت های موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی است.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی