خيريه دکتر احمد نيک پور

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تاسیس مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان عقب افتاده ذهنی حرکتی ( ایزوله )، تلاش در جهت بهبود روش های پیشگیری از معلولیت، درمانی، توانبخشی کودکان مذکور در بند یک از طریق همکاری با سازمان بهزیستی، حمایت ویژه از کودکان عقب افتاده ذهنی ( ایزوله ) و آگاه سازی جامعه به منظور پیش گیری، شناسایی بیماران مذکور در سطح استان اصفهان، کمک به ساخت و تجهیز مراکز درمانی، بهداشتی و تحقیقاتی و توانبخشی مرتبط صرفا در استان اصفهان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی