خيريه ذريه طيبه سادات کاشان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 گسترش اخلاق اسلامی وتوسعه عدالت اجتماعی وانجام خدمات عام المنفعه در جهت اشاعه ، نشر ، تعلیم وترویج فرهنگ غنی اسلامی ترویج فرهنگ نوع دوستی وتامین مایحتاج ونیازمندیهای خانواده نیازمند وایتام سادات توجه ویژه به علم ودانش تعلیم وتربیت وفراهم نمودن امکانات تحصیل فرزندان سادات وایتام سادات ترویج سنت خداپسندانه قرض الحسنه واعطای وام‌های قرض الحسنه بدون بهره به نیازمندان سادات گسترش فرهنگ سلامتی وبهداشت فردی و اجتماعی جسمانی روانی معنوی نیازهای دارویی ودرمان بیماران خاص سادات نیازمند ایجاد فرهنگ کارآفرینی واشتغال مولد وکمک به مددجویان سادات توجه ویژه به تشکیل خانواده بعنوان اولین وحیاتی‌ترین کانون اجتماعی وکمک به تسهیل امر ازدواج وفراهم نمودن جهیزیه سادات نیازمند توجه شایسته وبایسته به معضل مسکن وتلاش در راستای اسکان وتامین محل سکونت سادات نیازمند تلاش در حل مسائل حقوقی و مشاوره خانواده‌های سادات نیازمند با همکاری باکانون وکلاء وحقوق دانان بسط و توسعه فرهنگ انجام کارگروهی و همکاری و هم اندیشی وتعامل با سایر خیریه‌ها قبول وجذب کمکهای مردمی مادی ومعنوی از طریق عضو پذیری ( کمکهای مقطعی وقبول هدایا ) انجام وقبول عملیات وخدمات از قبیل : اداره اموال دیگران اعم از منقول وغیرمنقول وصیانت حفاظت قیومت وقف باحفظ موازین شرعی وقانونی در جهت پربارتر کردن منابع هزینه‌های خیریه ( بدیهی است انجام کلیه فعالیت‌ها باکسب مجوز وهماهنگی دستگاهها وادارات تخصصی مربوطه صورت خواهد_گرفت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی