خيريه رهپويان شهداي آران

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

نشر وحمایت از فرهنگ نوع دوست ایثار واز خود گذشتگی ارتقای سطح دانش وآگاهی شهروندان در جهت حل مشکل نیازمندان شناسایی مسائل ومشکلات نیازمندان وارتباط با سازمانها وارگانها در جهت حل مشکل آنها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
54 مشاهده
0 متقاضی