خيريه ريحانه النبي حسين آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایتهای مادی و معنوی برای جوانان دراموراشتغال وکارآفرینی حمایتهای مادی و معنوی برای تسریع و تشویق جوانان درامر ازدواج هماهنگی با خیرین ومعتمدین ومتمکنین جامعه در همکاری با این خیریه جهت اشتغال وکارآفرینی جوانان ترویج فرهنگ ازدواج برای جوانان شناسائی آسیبهای اجتماعی که مانع ازدواج و اشتغال جوانان میگردد و پیشگیری فرهنگی با آن. ب: روش اجرای هدف حمایت‌های مالی از جوانان نیازمند و بی بضاعت در امر تأمیم هزینه‌های ازدواج و اشتغال ایجاد کارگاههای آموزشی جهت آموزش مهارتهای زندگی آنان تأمین هزینه‌های تحصیلی جوانان با استعداد نیازمند و بی بضاعت تهیه نشریه؛ جزوه سی دی و بروشور جهت ترویج فرهنگ ازدواج واشتغال با گرفتن مجوز از سازمانهای مربوطه برگزاری اردوهای تشویقی برای جامعه هدف پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی