خيريه زنان مهر صباي اردستان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک به زنان بی سرپرست وبد سرپرست مشاوره به دختران جوان جذب خیرین جهت کمک به مستمندان ایجاد اشتغال جهت زنان ودختران جویای کار

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
70 مشاهده
0 متقاضی