خيريه سالمندان ارامنه جلفا اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تاسیس مرکز جامع نگهداری و توانبخشی سالمندان ویژه ارامنه ارتباط با مجامع علمی و پزشکی جهت ارتقاء کیفیت نگهداری و ارائه خدمات به سالمندان برگزاری آئین و جشن‌های مذهبی ویژه ارامنه برپائی بازارچه‌های خیریه جهت کمک به سالمندان ویژه ارامنه پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. روش‌های اجرایی اهداف: 1 حق عضویت‌های پرداختی 2 درآمد حاصله از نمایشگاهای ادواری به مناسبت‌های مختلف 3 درآمد حاصله از فروشگاه خیریه زنان ارامنه 4 هدایای نقدی و غیرنقدی، ارتباط با دستگاه‌ها و مجامع علمی ذیربط تبصره 1: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی