خيريه سايه زندگي شهرستان آران و بيدگل

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های توانبخشی را شامل می شود . اهداف کلی موسسه عبارتند از: توانبخشی و توانمند سازی افراد دارای معلولیت و سالمند طبق دستور العمل سازمان بهزیستی اهداف اختصاصی: تلاش در جهت رفع مسایل و مشکلاتتوانبخشی ،معیشتی ،ازدواج،و مسکن معلولین و سالمندان ـ تلاش برای حضور بیشتر معلولین در جامعه با پیگیری امر مناسب سازی اماکن و معابر عمومی از طریق ارگانهای مربوطه ـ جلب و جذب کمکهای خیرین جهت رفع مشکلات معلولین و سالمندان. روش های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از: تاسیس مراکز آموزشی ،توانبخشی و نگهداری (شبانه روزی و روزانه )معلولین و سالمندان برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی درراستای توانمندسازی معلولین و سالمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی