خيريه سايه سار خورشيد سرخ

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های توانبخشی و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با معلولین را شامل می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: الف: ارائه خدمات زیر به معلولین جامعه هدف سازمان بهزیستی خانواده معلولین و افراد مرتبط با معلولین الف 1. ارائه خدمات، وسایل کمک توانبخشی، تجهیزات پزشکی و توانبخشی، بیمارستانی و سایر ملزومات مورد نیاز. الف 2. آموزش‌های مورد نیاز برای درک بهتر معلولیت و کاهش عوارض و مشکلات ناشی از معلولیت. الف 3. حمایت مالی و معنوی و مشاوره حقوقی. ب: آموزش و آگاهی بخشی به جامعه در خصوص لزوم پیشگیری از معلولیت‌ها ج: ایجاد بسترهای مناسب جهت امور رفاهی، تفریحی و سیاحتی جامعه هدف با همکاری ارگان‌ها، سازمان بهزیستی و سایر خیریه هاروش‌های اجرایی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی