خيريه سراي سالمندان فرزانگان خميني شهر

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

نگهداری، آموزش و توانبخشی سالمندان که نیاز به نگهداری، خدمات آموزشی و توانبخشی دارند و به صورت تمام وقت و پاره وقت مراکز ذیربط با موافقت سازمان بهزیستی و … هر آنچه که با موضوع و اهداف موسسه ارتباط داشته باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
56 مشاهده
0 متقاضی