خيريه سراي مهر دستان سپهر

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تاسیس مرکز حمایتی آموزشی کودک و خوانواده (کودکان کار دارای خانواده) و کاهش مشکلات کودکان کار و کودکان بد سرپرست کاهش مشکلات کودکان کار و کودکان بد سرپرست 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
13 مشاهده
0 متقاضی