خيريه سلامت پويان مهدوي اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش مستمر در جهت توسعه ، بهسازی و عمران فضای درمانی آموزشی . ـ حفظ و ارتقاء و بهبود سلامت جامعه در حوزه دندان . ـ ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده همگان به ویژه اقشار محروم و کم در آمد از خدمات درمانی مناسب برای بهداشت دهان و دندان . ب: روش اجرای هدف:از طریق دارایی های اولیه موسسه و کمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، حبس ، فعالیتهای مجاز در چهارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی ، دولتی ، برگزاری همایش ها ، کنفرانسها ، جشنوارهای سیاسی مذهبی در راستای اهداف خیریه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی