خيريه سيد حسين ديانت کاشان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیه ی فعالیت های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. (رسیدگی به امور محرومین و نیازمندانی که توان اداره اقتصادی زندگی خود را ندارند و تحصیل فرزندان مستعد و نیازمند و تهیه جهیزیه جهت تشکیل دهندگان زندگی زناشویی که توان تهیه ندارد و غیره) پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی