خيريه شهيد عباس برهمت اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع موسسه بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد الف) کلیات: تامین مایحتاج به خانواده های تحت پوشش کمک به نیازمندان ب) روش اجرای هدف: جذب کمک های مردمی خیریات فطریه کفارات رسیدگی به نیازمندان تحت پوشش کمک و مساعدت برای تامین ازدواج جوانان ـ رسیدگی و مساعدت به امور فرهنگی، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی