خيريه شهيد محمد بهبهاني

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ـ تلاش در جهت گسترش فرهنگ تعاون و نیکوکاری بر اساس ایه شریفه تعاونو علی البر و التقوا ـ حفظ و گسترش شعار اسلامی با برگزاری جلسات در مناسبتهای مختلف مذهبی ـ کمک به افراد مستمند و بی بصاعت ـ ترویج و ارتقاء فرهنگ و سبک زندگی اسلامی بر اساس قرآن و سنت ـ کمک در جهت تحکیم خانواده از طریق جهیزیه ، برگزاری مراسم ازدواج و کارگاهای آموزشی ـ ترویج قرآن در عرصه های پژوهشی و آموزشی ـ ترویج فرهنگ حجاب و دین باوری با رویکرد آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه در راستای جامعه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی