خيريه صاحب الزمان عج الله نوش آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری و برنامه ریزی کمکهای مردمی در سطح شهر و کمک به نیازمندان که دارای بیش از ده سال سابقه فعالیت می باشد.کمک به فقرا و نیازمندان با کمکهای مردمی که از سالیان قبل انجام میگرفته ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمی باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی