خيريه صاحب الزمان قشقاييهاي اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع فعالیت زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ کلیات: کمک به افراد بی بضاعت ونیاز مندان ـ بی سرپرستان ـ تهیه ی جهیزیه زوجهای جوان بی بضاعت ـ فعالیت امور فرهنگی ـ کمک هزینه درمان به افراد نیازمند وبیماران صعب العلاج. ب: روش اجرای هدف: کمک از خیرین و افراد معتمد ـ برگزاری جلسات قرآن ـ تهیه اقلام نقدی وغیرنقدی ـ فروش تاج گل ودرآمد حاصله برای اهداف خیریه ـ کمک ازسازمان ها ونهادهای دولتی. پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی