خيريه طلوع مهر دانايي

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی و تامین بخشی از وسایل کمک آموزشی مورد نیاز دانش آموزان مستعد بی بضاعت، تامین بخشی از وسایل آموزشی و کمک آموزشی دانش آموزان مستعد بی بضاعت هنرستانها با توجه به بنیه مالی تاسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی برای دانش آموزان مستعد بی بضاعت در دوره های تحصیلی بر اساس دستورالعملهای آموزش و پرورش ـ برگزاری اردوها و کلاسهای تقویتی بر اساس دستورالعملهای آموزش و پرورش. برگزاری سمینارها، همایش ها و جشنواره های علمی، آموزشی مرتبط با اهداف براساس دستورالعملهای آموزش و پرورش. راه انداری کارگاه های آموزشی / راه اندازی فروشگاه هایی برای ارایه تجهیزات مدارس / کارآفرینی از طریق دانش آموزان مدارس و هنرستانها از طریق تکمیل فرم توسط مدیران مدارس / بازدید کارشناسان اداره به منظور نیاز کارگاه ها به تجهیزات و انعکاس به موسسه با توجه به درخواست ها و بنیه مالی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی