خيريه علي ابن موسي الرضا کهندژ

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک‌های نقدی و جنسی خیرین حقیقی و حقوقی و همچنین کمک درخصوص تحصیل و مسکن و امرار معاش و هزینه‌های درمانی به فقرا و مستمندان، یتیمان و تهیه و کمک جهت امر جهزیه خانواده‌های بی بضاعت، کمک در امور قرانی کمک در زمینه سالمندان. ب: روش اجرای هدف. جمع آوری کمک‌های نقدی و جنسی خیرین حقیقی و حقوقی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
41 مشاهده
0 متقاضی