خيريه غنچه هاي مهر و فرهنگ آفتاب

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، تلاش در راستای کمک به نیازمندان به منظور بهبود باورها و افزایش اعتماد به نفس آنها جهت ایجاد یک زندگی مطلوب، مستقل و سالم، افزایش امید به زندگی و ایجاد انگیزه به منظور ارتقاء سطح توانمندی در مددجویان، تشخیص، مشاوره و کمک به درمان بیماران نیازمند، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح./

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
29 مشاهده
0 متقاضی