خيريه فتاحي مقدم کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رفع نیاز مستمندان، نیازمندان و سالمندان و ایتام در بخشهای مختلف، حمایت از کودکان مستمند محروم از تحصیل و تحت پوشش قرار دادن ایشان. ب) روش اجرای هدف: اخذ کمکهای خیر و خیرین بنام و هزینه کمک به دانش آموزان محروم از تحصیل، نیازمندان و مستمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی