خيريه فرزندان کوثر نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به سادات نیازمند و بی بضاعت –مسایل رفاهی، فرهنگی، آموزشی، اشتغال وخود کفایی ب: روش اجرای هدف جذب در آمد از ناحیه خیرین و کمکهای مردمی و کسب در آمد و ایجاد اشتغال (خصوصامشاغل خانگی) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی