خيريه فرهنگي اجتماعي رسالت مهر حضرت زينب

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به افزایش مصونیت و ایمان در زندگی انسان‌ها 2 فراهم نمودن شرایط مناسب خدمات به مردم و برای اعضاء 3 برگزاری کارگاه‌های آموزشی در قالب فعالیت‌های فرهنگی، علمی، ورزشی و اجتماعی در جهت ارتقاء سطح جامعه. 4 تلاش در جهت مشاوره و راهنمایی در زمینه‌های ازدواج و ایجاد مناسبات سالم بین اعضای خانواده، اجتماع و همچنین ارتقاء کیفیت بهداشت جسمی و روانی جامعه. 5 جذب و ساماندهی کمک‌های مالی اعم از نقدی و غیر نقدی افراد خیر و نیکوکار، دولت و کمک به افراد نیازمند و دیگر اهداف مؤسسه 6 کمک به کاهش استرس‌های ناشی از فقر. 7 کمک به تقویت بینیه علمی و دینی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند. 8 ایجاد صندوق قرض الحسنه در جهت کمک مالی بصورت وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت به افراد نیازمند. روش اجرای اهداف: 1 جمع آوری کمک‌های افراد خیر و هزینه نمودن آن در جهت اهداف مؤسسه. 2 برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در قالب فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی. 3 ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، درمانی، فرهنگی و نظایر آن. 4 فراهم نمودن شرایط مناسب خدمات به مردم. 5 تلاش در جهت جلب منابع مالی، مادی و معنوی افراد، سازمان‌های حقیقی، حقوقی و دولت در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های مؤسسه و تامین حقوق اجتماعی افراد با نیازهای خاص جسمی، جسمی، ذهنی و خانواده‌های آنها 6 انجام فعالیت علمی، پژوهشی با همکار ی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تلاش در جهت برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی مرتبط و اشاعه و انتشار مطالب و متون مناسب با اهداف مؤسسه. 7 برقراری ارتباط متقابل و همکاری با سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی در سطح شهر اصفهان، کشوری و بین المللی در راستای اهداف مؤسسه. 8 انجام هرگونه فعالیت‌های دیگر در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و نظایر آن در جهت اهداف مؤسسه در چارچوب قوانین موجود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
67 مشاهده
0 متقاضی