خيريه فرهنگي اجتماعي محبان سيد الشهداء اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به سربازان بی بضاعت 2 خانواده‌های بی بضاعت و نیازمند 3 اجرای امور فرهنگی حسینیه سید الشهدا (ع) 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
13 مشاهده
0 متقاضی