خيريه فرهنگي اجتماعي مسجد حجتيه وحيد اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات کمک هزینه تحصیلی، کمک به بیماران خاص و هزینه درمان جهت خانواده های کمک درآمد، کمک هزینه زندگی و مواد غذایی و معیشتی، ایجاد کمیته فرهنگی جهت برگزاری کلاس های فرهنگی آموزشی، ایجاد اشتغال جهت خانواده های بی بضاعت، ایجاد کمیته ازدواج جهت خانواده های بی سرپرست و کم درآمد ب) روش اجرای هدف: ازطریق دریافت کمک های مردمی و خیرین و معتمدین محلی ؛ تعامل وهمکاری با سایر ادارات ؛ نهادها و سازمان ها ؛ برگزاری مراسم مذهبی و مناسبتهای ویژه (بزرگداشتها و اعیاد) اقدام خودجوشانه خیریه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی