خيريه فرهنگي بهداشتي و درماني حسينيه حضرت امام جعفر صادق ع اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مک به امور مالی درمانی بهداشتی و فرهنگی قشر مستضعف و بی بضاعت جامعه. ب: روش اجرای اهداف: احداث مرکز بهداشتی درمانی خیریه و جذب کمک‌های مردمی و شناسایی مستحقین واقعی و خدمات رسانی به آنان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
12 مشاهده
0 متقاضی