خيريه فرهنگي هيئت فاطميه حوراء بانوان اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات حمایت مالی ومعنوی دربخشی ازامرمعیشت خانواده‌ها و افرادنیازمند – حمایت مالی و معنوی درکمک به امرازدواج – حمایت مالی بخشی ازهزینه‌های درمانی بانوان نیازمند – حمایت مالی درتامین بخشی ازنیازتحصیل دانش آموختگان – ترویج فرهنگ ارتقاء علمی بانوان بامساعدتهای خیریه ب: روش اجرای هدف: آموزش بانوان جامعه هدف درارتقای علمی زندگی – مساعدت‌های معنوی و مالی جهت رفع مشکلات جامعه هدف. – همکاری با خیریه‌های استان درجذب کمک ازافرادمتمکن جهت جامعه هدف. – جذب کمک‌های مادی و اموال منقول و غیرمنقول موروث و وارث (با گرفتن مجوزازسازمان‌های مربوطه)

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی