خيريه فضل سفيد شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه 2. کمکهای نقدی و غیر نقدی به افراد نیازمند در زمینه ازدواج تهیه جهیزیه کمک هزینه درمان بیماری های پرهزینه و بقیه بشرح ماده 9 اساسنامه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی