خيريه مجمع مدرسه سازان نيك انديش شهرضا

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 موضوع فعالیت مؤسسه شامل ایجاد زمینه های مناسب حمایتی (اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ) جهت تداوم امور خیرین در ساخت و تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان شهرضا می باشد که با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی