خيريه محبان المهدي شيخ کليني

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک به امور فرهنگی جوانان از جمله پرداخت کمک هزینه های درمانی دارویی و بهداشتی بصورت رایگان کمک به ادامه تحصیل و دانشگاه جوانان (هزینه ادامه تحصیل) کمک به تهیه جهیزیه خانواده های بی سرپرست نیازمند بصورت رایگان کمک به نیازمندان و مستمندان از طریق تهیه و توزیع ارزاق.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی