خيريه محبان حضرت ابوالفضل ع اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اهداف خیریه و کمک به ایتام و تهیه جهیزیه و فعالیت های فرهنگی اجتماعی و جلسات قرآن با استفاده از کمک های مردمی و خودیاری

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی