خيريه محبين چهارده معصوم کاشان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام امور خیریه برای نیازمندان در قالب کمک به درمان و بهداشت بیماران نیازمند ـ کلیه فعالیت های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیر دولتی بوده با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی