خيريه محسنين شهر اژيه

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات کمک به اقشار کم بضاعت شرق اصفهان ـ علی الخصوص شهر اژیه ب: روش اجرای هدف توزیع سبد ارزاق مناسبتی و ادواری ـ کمک هزینه ازدواج و تولد فرزند ـ فعالیت های آموزشی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی