خيريه محمد ابن الحسن گلدشت

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان و فراهم کردن شرایط خانوده های بی بضاعت خصوصا تهیه جهیزیه دختران این خانوار ها روش هدف:اتحقیق درباره افراد مراجعه کننده نیازمند از معتمدین و همسایگان محله شخصی معرفی توسط هیئت امنای مسجد ـ تامین بودجه توسط خیرین سطح شهر و مردم محله ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی