خيريه مرهم استان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایتهای مادی و معنوی از افراد بی بضاعت در شهر و روستاهای محروم ارتقای علمی دانش آموزان بی بضاعت و با استعداد در مناطق محروم شهری و روستایی حمایت از کودکان ونوجوانان همچنین زنان آسیب دیده و در معرض آسیب جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در خانواده‌های بی بضاعت با حمایتهای علمی و تشویقی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 5 تهیه جهیزیه و ارزاق و پوشاک و لوازم مورد نیاز برای خانواده‌های بی بضاعت ب : روش اجرای هدف تامین امکانات و وسایل مورد نیاز خانواده‌های بی بضاعت برگزاری کارگاههای اموزشی برای افراد و ارتقای علمی و تربیتی و فرهنگی تشویق و ترغیب دانش آموزان ممتاز در اردوهای گردشی با گرفتن مجوز از سازمانهای مربوطه حمایت از زنان آسیب دیده و درمعرض آسیب ( مالی و فرهنگی و پیشگیری و اجتماعی ) برگزاری همایش و سمینار برای ارتقاع علمی خانواده‌های بی بضاعت جهت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی حمایت از کودکان و نوجوان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی