خيريه مشتاقان علي ابن الموسي الرضا ع اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

توسعه وترویج فرهنگ کارآفرینی واشتغال پایدار در سطح جامعه 2 – تسهیل وتسریع درمشارکت خیرین درجهت حمایت ازاشتغال درجامعه 3 – فرهنگ سازی حمایت خیراندیشان، نخبگان ومشارکین کارآفرینی جوانان، سرپرست خانواده و معلولین 4 – تلاش برای تحقق برنامه‌های کارآفرینی واشتغال و برنامه‌های پنجم و ششم استان 5 – هماهنگی وتعامل با سازمانها وادارات کل متولی امر اشتغال جهت تسریع در ایجاد اشتغال

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی