خيريه مظلومه معصومه حضرت زهرا س شهر سين برخوار

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت مالی از نیازمندان حمایت از معلولین و بیماران نیازمند ارتقای روحیه مشارکت کار گروهی ب: روش اجرای هدف ارایه کمکهای مالی به نیازمندان برگزاری کارگاهی آموزشی تخصصی در راستای هدف پرداخت هزینه درمان بیماران نیازمند کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های نهادهای عمومی غیر دولتی شهر (شهرداری) کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی