خيريه معلولين جسمي حركتي نخاعي و كمائي شهرستان شهرضا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مراقبت از معلولین جسمی، حرکتی، نخاعی و کمائی در جهت تامین معاش و گذراندن زندگی برای نیل به خودکفائی و استقلال. 2) مراقبت از معلولین جسمی، حرکتی، نخاعی و کمائی در جهت کمک و تامین درمان و ارائه خدمات بهداشتی درمان اولیه. 3) مراقبت از معلولین جسمی، حرکتی، نخاعی و کمائی در جهت توانبخشی و بازگشت به زندگی معمولی. 4) تشکیل مراکز خدمات رسانی مجهز در جهت نگهداری معلولین که توان استفاده از خدمات معمولی را نداشته و در منازل بستری می باشند. 5) ایجاد کارگاه های مختلف درآمدزایی و مراکز اقتصادی با مجوز مربوطه از دستگاه ذیربط که درآمدهای حاصل از آن فقط برای معلولین هزینه میشود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی