خيريه مهرآوران هيئت حسيني نخل کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان باهدف توانمندی سازی مالی و فرهنگی نیازمندان منطقه و انجام امور خیریه وفعالیت‌های عام المنفعه (بدیهی است انجام کلیه فعالیت‌ها باکسب مجوز وهماهنگی دستگاهها وادارات تخصصی مربوطه صورت خواهد_گرفت روش اجرای هدف: تکمیل فرم درخواست متقاضی یا معرف بررسی وتحقیق میدانی توسط کمیته تحقیق بررسی وتاییدیه هیئت مدیره مجمع/اقدام توسط کمیته اجرایی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی