خيريه مهربد فناوران پويا

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات جمع آوری و استفاده از کمک های خیرین جهت حمایت از ایتام، کودکان، زنان سرپرست خانواده، سالمندان و نیازمندان با استفاده از راهکارها و فن آوری های نوین. ترویج فرهنگ مودت و همکاری و هبه و بخشش با ایجاد کمپین های خیرخواهانه و ارتقای روحیه مشارکت و کار گروهی ب : روش اجرای هدف استفاده از فناوری های نوین در جهت سهولت جمع آوری کمک های خیرین و دسترسی آسانتر نیازمندان به کمک ها با حفظ کرامت انسانی آنها و ارایه گزارشات شفاف به خیرین استفاده از شبکه های اجتماعی جهت ایجاد کمپین های خیرخواهانه ایجاد بازارچه های خیریه مجازی و فیزیکی در جهت توانمندسازی نیازمندان.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی