خيريه مهرورزي پيروان اميرالمومنين

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 اکرام ایتام ـ کمک جهت درمان بیماران نیازمند ـ حمایت مالی خانواده نیازمند ـ کمک به تامین جهیزیه و تسهیل ازدواج ـ حمایت از دانش آموزان مستعد نیازمند ـ کمک به ساخت بناهای عام المنفعه ـ کمک به اشتغال خانواده های محروم ـ فعالیتهای فرهنگی واجتماعی ب:روش اجرایی حوزه فعالیت های خیریه ازطریق داراییهای اولیه خیریه وکمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیرونیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی ودریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، سایر کمکهای مردمی، دولتی در قالب اساسنامه و طبق دستور العملهای اجرایی می باشد.بدیهی است انجام هرگونه اقدام درراستای اجرایی نمودن موارد فوق الذکر وشیوه ای اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
52 مشاهده
0 متقاضی