خيريه مهر آفرينان قشقايي شهرستان شهرضا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 اهداف انجمن خیریه عبارتند از :الف:کلیات ـ حمایت از افراد محروم و بی سرپرست و ایتام نیازمند ـ تأمین جهیزیه و ملزومات ازدواج مزدوجین نیازمند ـ تأمین هزینه های بهداشتی و درمانی افراد نیازمند ـ تأمین کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن خانواده های نیازمند ـ کمک به امر تحصیل کودکان و جوانان مستعد نیازمند ـ کمک به خانواده های نیازمند درتعمیر و خرید لوازم منزل ـ فعالیت در زمینه اشتغال زایی افراد نیازمند ب:روش اجرای هدف ـ جذب منابع مالی،مادی و معنوی افراد، سازمان های حقیقی و حقوقی در جهت پیشبرد اهداف ـ شناسایی افراد و خانواده های نیازمند و تشکیل بانک اطلاعاتی نیازمندان جهت مساعدت 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی